Средства за постигане на целите | БАИС

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. участие в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;

2. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на изборните системи;3. осъществяване на приложни изследвания в областта на изборното законодателство и изборните системи;

4. изготвяне на доклади за изборното законодателство и подготвяне на стратегии за развитието му, които се предлагат за обсъждане пред обществеността и се предоставят на компетентните държавни органи;

5. изготвяне на проекти за нормативни документи в областта на изборното законодателство и изборните практики, които се предлагат за обществено обсъждане и се предоставят на компетентните държавни органи;

6. организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на изборното законодателство и изборната практика;

7. разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове и други подобни форуми;

8. съдействие на членовете на сдружението за развитие на тяхната дейност чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за изборната практика, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

9. взаимодействие с компетентните държавни органи, неправителствени организации, университети и други академични звена;

10. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;

11. участие в национални и международни проекти и програми.