Цели | БАИС

Основните цели, които Българска Асоциация по Изборни Системи - БАИС, си поставя са:  

1. да организира и участва в местни, национални и международни дискусии, кръгли маси, семинари, симпозиуми, конференции и други форуми в областта на изборните системи и по специално във връзка с: математическата теория на изборните системи, обработката и анализа на изборните резултати, политическия и социологически анализ на предизборния период и спазването на Изборния кодекс и свързаните с него закони и указания на изборната администрация;2. да наблюдава и анализира изборния процес в областта на предизборната агитация и пропаганда, регистрацията на избирателите, протичането на гласуването в изборния ден, преброяването на гласовете, създаването на изборните протоколи и отразяването на данните от изборите в националните, областните и общинските бази данни;

3. да обединява и подпомага своите членове и участниците в дискусии, кръгли маси, семинари, симпозиуми, конференции и други форуми, като легитимира тяхната дейност пред обществените, държавните, общинските и независимите органи и  организации;

4. да анализира предимствата и недостатъците на съществуващото изборно законодателство и свързаната с него изборна практика и да предлага за обществено обсъждане промени в изборното законодателство с цел постигане на изискванията на добрата европейска изборна практика;

5. да анализира и прави предложения за подобряване на дейността на изборната администрация на национално, областно, общинско и секционно ниво;

6. да анализира и обобщава изборното законодателство и добрата изборна практика в демократичните държави в Европа и по света;

7. да контактува със сродни национални и международни организации с цел обмяна на опит и генериране на идеи в областта на изборното законодателство и изборната практика;

8. да събира, подготвя, издава и разпространява информация относно резултати, проблеми, практики, анализи, предложения и приложения в областта на изборните системи;

9. да информира своите членове и участниците в дискусии, кръгли маси, семинари, симпозиуми, конференции и други форуми за новостите и актуалните дейности в областта на изборните системи, практики и технологии в национален и световен мащаб;

10. да наблюдава, анализира и информира своите членове и участниците във форумите, както и обществените организации, общинските и държавните изпълнителни, съдебни и законодателни власти за правилното прилагане на принципите на добрата изборна практика и по специално на основополагащото демократично правило за произвеждане на свободни и честни избори;

11. да организира обсъждания и прави предложения по внедряването на нови изборни техники и технологии като електронно и в частност интернет гласуване;

12. да разработва правни, операционни и технически средства и стандарти в областта на изборните технологии;

13. да подпомага със специални екипи и експертизи дейността на държавните, общинските и независимите органи и организации в областта на анализа и провеждането на изборния процес;

14. да инициира анализи и дискусии и по други свързани дейности;

15. да представлява българската общност по изборни системи пред съответните международни организации и физически лица.